Abschaetzungen gesaettigter Matchings nach unten

Peter Flach, Lutz Volkmann
An. Univ. Bucurecsti Mat. 36 (1987), 25--30.

BibTex references

@Article\{FV87,

author = "Flach, Peter and Volkmann, Lutz",

title = "Abschaetzungen gesaettigter Matchings nach unten",

journal = "An. Univ. Bucurecsti Mat.",

volume = "36",

pages = "25--30",

year = "1987",

}

Andere Publikationen in der Datenbank

» Peter Flach
» Lutz Volkmann