Publikationen von Shao

Publications 2022
S. Kosari, Zehui Shao, S.M. Sheikholeslami, H. Karami, Lutz Volkmann
Bull. Iranian Math. Soc. 48 (2022), 1351--1355.
 
Publications 2020
Zehui Shao, Doost Ali Mojdeh, Lutz Volkmann
Symmetry 12 (2020), no. 2, 15 pp..
 
Publications 2019
Zehui Shao, S.M. Sheikholeslami, Marzieh Soroudi, Lutz Volkmann, Xinmiao Liu
Discuss. Math. Graph Theory 39 (2019), 455--472.

Pu Wu, Huiqin Jiang, S. Nazari-Moghaddam, S.M. Sheikholeslami, Zehui Shao, Lutz Volkmann
Mathematics 7 (2019), no. 820, 17 pp..